İnsanlar engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı

İnsanlar engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı

Saadet Partisi il Kadın kolları teşkilatın'dan 3 Aralık Engelliler Haftası münasebetiyle bir basın açıklaması yayınladı.rnrn03.12.2018 13:50

Basın açıklamasında “ Engelli; doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel,rnruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesirnnedeniyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamadarngüçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destekrnhizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir.

rnÜlkemizde “Başbakanlık Özürlüler İdaresirnBaşkanlığı’nın” iki binli yılların başında yapmış olduğu araştırma neticesindernaçıkladığı ilk ve tek engelliler istatistiğine göre, nüfusumuzun %12.29 ‘u yanirntakriben 9,5 milyonu engelli olarak sayılmaktadır. Tıbbın hızla gelişmesinernrağmen buna karşılık doğum öncesi bilinçsiz hamilelik dönemi, doğum sonrasırngerekli tetkiklerin ve aşı takviminin takibinde ihmalkâr davranışlar, trafik,rniş kazaları, terör ve benzeri sebepler göz önüne alındığında yukarıdaki oranınrnhızla artış gösterdiği hazin bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

rnrn

Engelli olduğu için hiç kimse toplumdanrndışlanmamalı, aksine özründen dolayı hiçbir imkân ve fırsatlardan yoksunrnkalmamasına özen gösterilmelidir. Bu maksatla atılacak her adım, engellirnvatandaşlarımızın öz güvenlerini güçlendirecek ve hayata  daha sıkırnbağlanarak toplumda üreten bir birey olmalarını sağlayacaktır.
rn
rn

rnrn

Saadet Partisi olarak en önemli özelliklerimizden birisi,rnengelli vatandaşlarımıza yapılacak olan hizmetleri göstermelik ve yapıyorrngözükmek için değil, insani ve manevî değerleri önde tutmamız, dolayısıylarnözümseyerek yapmamızdır.  Bu bağlamda;rnMilli Görüş Partileri olarak bugüne kadar parlamentoda olduğumuz sürelerde gerekrnmuhalefet gerekse iktidar dönemlerimiz de, her alanda olduğu gibi “garsonrndevlet” anlayışıyla, genelde tüm insanlığa, özelde de engelliler konusundarnsayısız hizmetler ortaya koyduk.

rnrn

1992 yılında rnParlamentoda bulunan  RefahrnPartisi, TBMM‘ine araştırma önergesi vererek, “engellileri araştırmarnkomisyonunun”  ve “EngellilerrnBakanlığının” kurulması hususu ilk defa gündeme getirmişti. Böylece söz konusurnkomisyonun çalışmalarıyla; eğitim, istihdam, sağlık, fiziksel çevreninrndüzenlenmesi, sosyal ve kültürel problemlerin yanı sıra bakım ve rehabilitasyonrnhizmet ve çözümü hususundaki konuların meclisin gündemine taşınması rnsağlanmıştır.

rnrn

Refah Partisi,1996 yılında 54.Hükümeti kurarak merhumrnProf. Dr. Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığında 3 Aralık 1996 tarihinde TBMM’yi,rnözel gündemle toplayarak kanun hükmünde kararname yetkisi almış ve 571-572-573rnsayılı kanun hükmünde kararnameleri çıkarmak suretiyle şimdiki adı “Engelli vernYaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olan o zaman ki  adıyla “BaşbakanlıkrnÖzürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.

rnrn

Bu süreçte; İstihdam oranının %2’den % 3 ‘ernçıkarılması,  engelli araç verngereçlerinin gelir durumuna bakılmaksızın sosyal dayanışma fonundan ihtiyaçrnsahiplerine verilmesi, imar kanunundaki değişiklikle binaların fizikselrnyapısının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi, belediyelerin ilgilirnkurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çevrenin iş gücü ihtiyacına görernengellilere yönelik mesleki kursların açılması, buna bağlı olarak iş eğitimrnmerkezleri ve yaşam evlerinin açılması, toplu ulaşım araçlarının engellilerinrnkullanımına ve ulaşabilirliğine uygun olmasını sağlanması ve bu araçlardanrnücretsiz veya indirimli faydalanılması, aile danışma ve rehabilitasyonrnmerkezlerinin kurulması ve bu merkezler aracılığıyla engelli çocukların  rnkendi kendine yeterli seviyeye getirilmesi, okul eğitimine hazırlanması ve ailerniçi uyumu sağlanması, ve bunlar gibi daha birçok alanda o güne kadar olmayanrnhaklar ve hizmetler verilmesini rnsıralayabiliriz.

rnrn

Bütün bu yaptıklarımız ve bugüne kadar yapılanlarrnnihayi çözüm olmadığına inanıyor bu nedenle Milli Görüş felsefesiyle SaadetrnPartisi olarak bundan sonra da Parlamentoda temsil hakkına sahip olduğumuzrntaktirde de her sahada olduğu gibi bu alanda da büyük bir hassasiyetlernçalışacağımızı ifade etmek istiyoruz. Engellilerin toplumun önemli vernsaygıdeğer bir bölümünü teşkil ettikleri göz önünde bulundurularak,rnçalışacakları iş sahalarının hazırlanmasına, insanca yaşama şartlarınarnkavuşturulmalarına, her türlü tesis ve alt yapıda kendileri için gereken kolaylıkrnsağlayıcı yatırımların yapılmasına özel bir itina gösterilecektir. Ayrıca,rnengellilerin engelinden dolayı ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gerecin,rnkülfetsiz bir şekilde karşılanması için kolaylık sağlanacaktır. Bunları üretenrntesislerin kurulması ve gelişmesi teşvik edilecektir.

rnrn

Engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmasırnhususunda Sağlık Bakanlığının gerekli ve yeterli çalışmaları yapması, bununrnDevlet Politikası olarak sürdürülmesine özel önem verilecektir. Ağır engellilerrniçin “Kerim Devlet Anlayışı” esas alınarak hizmetler yürütülecek, tümrnengellilere gelir durumlarına göre belli oranlarda maddi destek sağlanıp, ağırrnengelliye sahip ailelere devlet tarafından yerinde bakım ve tıbbi hizmetrnverilecektir.

rnrn

Engellilere verilen hizmetler ile ilgili yerelrnyönetimlere özel yetkiler ve imkânlar sağlanacaktır. Başta ibadethaneler olmakrnüzere, binalara kolayca girmeleri, ibadetlerini yapmaları, hutbe ve vaazlardanrnyararlanabilmeleri için gereken her türlü tedbirin alınmasına ve şartlarınrnsağlanmasına özel bir itina gösterilecek; engellilerle ilgili hizmetlerin, yurtrnçapında aksamadan yürütülmesi için denetleme ve izleme çalışmalarına da önemrnverilecek ve gereken her türlü tedbir alınacaktır.

rnrn

Engellilerin Doktora yapmaları dâhil, yüksek seviyederneğitim görmeleri ve sonradan da çalışarak hizmet etmeleri için gerekenrntedbirlerin alınmasına özel bir itina gösterilecektir. Tüm bu hizmetlerrnyönetmelik ve genelgelerle değil kanunlarla hükme bağlanacaktır.

rnrn

Engellilerin, bu toplumun engelli olmayanlar gibi herrntürlü hak ve eşitliklere sahip olduğunun bilincinin devlet politikası olarakrnbenimseyip, toplumun da bu anlayışla hareket etmesini sağlayacak atılım vernprojeleri hayata geçirmeyi kendimize görev addediyoruz.

rnrn

Eğer bir devlet, engellilerine gerekenrnönemi vermiyorsa, onlarla yeterince birlikte olamıyorsa, “medeni devlet” olmasırnmümkün değildir.  Onun için her birimiz,rnbu alanda üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmekrnzorundayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, öncelikle kalplerimizdekirnengelleri kaldırarak, “engelli vatandaşlarımızın hayatlarına  5 rndakika empati yapmaya davet ediyoruz..” Çünkü hayat birlikte güzel”rnifadelerine yer verildi. 

Diğer POLİTİKA haberleri

  • PAYLAŞ